لایت باکس(Light Box)

یک صفحه نمایش روشن که برای اهداف تبلیغاتی استفاده مشود.

این صفحه میتواند توسط لامپهای فلورسنت یا نوارهای LED روشن شود.

کارایی جعبه های نوری پس از معرفی فناوری LED به طرز چشمگیری بهبود یافت. بعضی از این جعبه های برای محیط بیرونی طراحی شده اند تا در برابر آب و هوا مقاوم ترباشند. این باکسهای نورانی میتواند از جنس آلومینیوم یا چوب باشد. لایت باکسهای موسسه رهنما داری سه نمونه میباشد که شامل :

لایت باکس 10 سانت. فریم آلومینیومی، پرینت بک لایت

لایت باکس 4 سانت. اسنپ فریم. پرینت بک لایت. تعویض پرینت بسیار آسان

لایت باکس پارچه ای

لایت باکس 10 سانت :

فریم آلومینیومی، پرینت بک لایت


لایت باکس 4 سانت:

اسنپ فریم. پرینت بک لایت. تعویض پرینت بسیار آسان

لایت باکس پارچه ای :