برش و حک

برش و حک انواع مدیاها مورداستفاده در ماکت سازی،
استند های فروش P.O.P و P.O.S همراه با برش فرم های مختلف با زوایای خاص در ابعاد و ضخامـت های مختلف
نیز از دیگر امــکانات خدماتی موســـسه است