غرفه سازی

رهنما به‌عنوان یکـی از بزرگ‌ترین موسسـه‌های غرفه سـازی، دارای GradeA از انجـمن صنفی غرفه سـازان می باشــدکه امکان مشـــاوره، طراحــی ساخــت‌ و ساز غرفه‌هـای نمایشــگاهی در متراژهــــای گونـاگــون به‌صـورت طبقــاتی را دارا اسـت. طـراحی متــفاوت و زیبا هــمراه باقابلــیت ارائه فناوری جهت متــمایز شدن در فضای رقابتی نمایشگاه‌ها ازجمله نکات قابل‌ذکر و مهم این مؤسسه برای نمایش بهتـر و متفـاوت‌تر غرفه‌های نمایشگاهی در عرصه نمایشگاه‌ها است.